יוגה

Aug. 7th, 2014 11:05 pm
[personal profile] motib360
ליוגה ישנם סגולות רבות  רק לאחרונה התחלתי להתאמן ובאמת לראות כמה זה נכון. אם כבר לעשות יוגה צריך לעשות את זה עם מדריכים מקצועיים ומנוסים. אני מתאמן בזרם אשטנגה יוגה תל אביב. מאוד מומלץ. יוגה מוצאת פתרונות למגון בעיות כמו מצבי לחץ,חרדות,כאבי שרירים ,כאבי פרקים ועוד.לכן מומלץ לכל אחד ללכת לשיעור יוגה ניסיון כי זה באמת משנה חיים
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

motib360

September 2015

S M T W T F S
  12345
67891011 12
13141516171819
20212223242526
27282930   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:13 am
Powered by Dreamwidth Studios